Skip to content

Vastuullisuus yrityksen strategiatyön keskiöön

Vastuullisuus tai vastuun kantaminen näkyy monen suomalaisyrityksen strategiassa jollakin tavalla. Usein vastuullisuus on yksi yrityksen arvoista. Toisille vastuullinen toimintatapa on kaiken perusta ja joidenkin visiona on vastata asiakkaan tarpeisiin toimimalla vastuullisesti. Käytetyt ilmaukset ja niiden merkitykset vaihtelevat yritysten välillä. Pääasia on, että ne ovat yrityksen itsensä näköisiä ja niillä on sisältö, joka ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan.

Innostava visio strategiatyön lähtökohtana

Strategia on systemaattinen suunnitelma halutun tulevaisuudenkuvan saavuttamiseksi. Siksi strategiatyössä on keskeistä innostavan vision, tavoitetilan tai päämäärän asettaminen. Kun tavoite on selvillä, on helpompaa miettiä, kuinka yritys lähtee sitä tavoittelemaan: millaiseksi yrityksen on muututtava ja millaisilla toimintatavoilla haluttu tulevaisuus on mahdollista rakentaa.

Usein strategiatyössä lähdetään liikkeelle toimintaympäristön analyysistä ja megatrendien määrittelystä. Toisin sanoen keskitytään yritykseen vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin. Vaihtoehtoisesti voidaan aloittaa muotoilemalla yrityksen missio, olemassaolon tarkoitus tai toiminnan perusta. Peruskiveä haetaan tyypillisesti yrityksen historiasta tai yrityksen toimintaa ohjaavista arvoista. Vaikka ympäröivää maailmaa, arvopohjaa ja historian painolastia ei voi täysin sivuuttaa, ei niitä kannata myöskään perin pohjin analysoida ennen kuin uusi tavoitetila on muotoiltu.

Halutun tulevaisuudenkuvan pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa. Enkä tarkoita nyt skenaariotyötä vaihtoehtoisten kehityspolkujen kuvaamiseen vaan unelmointia ja taivaanrannan maalailua. Vision pitää olla sellainen, että se tuntuu ihmisistä tavoittelemisen arvoiselta. Tämä saa työn tuntumaan mielekkäältä ja innostaa ponnistelemaan yhteisen päämäärän eteen.  Siksi fiilistä ja syvempää merkitystä on uskallettava tavoitella.

Toiminnan perustan vahvistaminen tukemaan uutta visiota

Vasta visioinnin jälkeen tulee realismin aika:

  • Onko visiomme linjassa sen kanssa, mihin suuntaan uskomme maailman kehittyvän?
  • Voimmeko omilla resursseillamme ja toiminnallamme muuttaa maailmaa visiomme suuntaan?
  • Haluammeko ja uskallammeko itse muuttua?

Hakemalla vastauksia näihin kysymyksiin on helpompi löytää myös aikaisemmasta tekemisestä tukevaa perustaa uudistumiselle. Aivan varmasti laatua, luotettavuutta ja osaamista tarvitaan jatkossakin. Kaikkea vanhaa ei siis tarvitse heittää romukoppaan, vaan hyviä asioita kannattaa vahvistaa entisestään ja luopua ainoastaan uuden vision myötä tarpeettomiksi käyneistä uskomuksista ja toimintatavoista. Usein tarvitaan myös jotakin uutta, jotta yritys olisi riittävän vahva tavoittelemaan unelmaansa. Siksi yrityksen missiota tai olemassaolon oikeutusta on arvioitava suhteessa tavoiteltavaan tulevaisuudenkuvaan.

Vastuullisuus vahvistaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia

Jokainen yritys toimii omalla tavallaan vastuullisesti.  Yritykset kehittävät kestäviä innovaatioita, vähentävät ympäristökuormitustaan, panostavat työntekijöidensä koulutukseen ja aikaansaavat talouskasvua. Vastuullisesti toimiva yritys houkuttelee asiakkaita, työntekijöitä ja sijoittajia. Siksi vastuullisuuden eri näkökulmia kannattaa miettiä osana strategiatyötä, erityisesti uutta tulevaisuudenkuvaa maalatessa. Nykyistä vastuullista toimintaa vahvistamalla luodaan samalla edellytyksiä myös tulevaisuuden vahvalle liiketoiminnalle.