Skip to content

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Sari Siitonen
info@clonet.fi

REKISTERIN NIMI

Clonet Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Rekisteriä pidetään Clonet Oy:n asiakkaista. Rekisterin käyttötarkoitus on Clonet Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden työtilausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään myös Clonet Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Clonet Oy:n asiakkaat ovat yrityksiä tai yhteisöjä, jolloin rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaation tai sitä edustavien henkilöiden tietoja.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yrityksen tai yhteisön nimi, Y-tunnus tai vastaava, postiosoite, sähköpostiosoite, www-sivujen osoite, laskutusosoite ja muut mahdolliset laskutustiedot sekä yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen alkaessa asiakkailta. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan kerätä myös muista henkilöiden itsensä antamista (kuten käyntikortit) tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten www-sivut).

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisteriä ja sen sisältämiä tietoja käyttävät ainoastaan rekisterinpitäjän siihen valtuuttamat Clonet Oy:n työntekijät sekä Clonet Oy:n kirjanpito- ja laskutustoimiin käyttämät palveluntarjoajat.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta edellä mainittuja tahoja. Poikkeuksen tähän tekee lain vaatimat viranomaisille annettavat tiedot.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ja ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus ja asiakkaan palveluiden tuottaminen sitä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin ylläpitoon käytettävät järjestelmät sijaitsevat suojatuilla palvelimilla. Rekistereihin kirjautuminen tapahtuu salasanalla ja se toteutetaan aina suojatulla yhteydellä.

Asiakkaiden laskutustiedot säilytetään Finago Oy:n tarjoamassa sähköisessä Procountor-järjestelmässä, johon on pääsy Clonet Oy:n rekisteriasioiden yhteyshenkilöllä sekä Clonet Oy:n käyttämällä tilitoimistolla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan henkilöllä, jonka henkilötietoja on tallennettu rekisteriin, on oikeus:

  • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa.
  • Vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisua ja tarpeettomien tai vanhentuneiden tietojen poistamista. Vaatimus tehdään lähettämällä kirjallinen pyyntö rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
  • Kieltää omien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kieltäminen tehdään lähettämällä kirjallinen pyyntö rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
  • Tehdä tietosuojaviranomaiselle valitus, jos henkilötietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen tai voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2018.