skip to Main Content
Hiilikädenjälki kertoo tuotteen tai palvelun positiivisista ilmastovaikutuksista.

Hiilikädenjälki – mitä se tarkoittaa ja kuinka se määritellään?

Hiilikädenjälki nousee yhä useammin esiin julkisessa keskustelussa ja myös yritykset viestivät toimintansa positiivisista ilmastovaikutuksista mielellään. Mutta mitä hiilikädenjäljellä oikeastaan tarkoitetaan?

Toisin kuin negatiivisia ilmastovaikutuksiin keskittyvä hiilijalanjälki, hiilikädenjälki kuvaa sitä, kuinka voisimme auttaa hillitsemään ilmastonmuutostaPositiivinen hiilikädenjälki syntyy siitä, että yrityksen tarjoama ratkaisu pienentää jonkun toisen – tyypillisesti asiakkaan – hiilijalanjälkeä. Sen sijaan oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdyt toimet eivät kasvata yrityksen hiilikädenjälkeä. 

Viime aikoina positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen on asetettu tavoitteeksi niin kansallisella tasolla kuin vientiteollisuudessakin. Nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmasto- ja kestävyyshaasteen ratkaisijana – meillä voi olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.” Muiden muassa Climate Leadership Coalition (CLC) ja Business Finland ovat olleet vahvasti edistämässä hiilikädenjälkeen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa ja kannustamassa yrityksiä tavoittelemaan entistä suurempaa hiilikädenjälkeä.  

Suomessa on kehitetty standardipohjainen menetelmä hiilikädenjäljen määrittämiseen  

VTT  ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT-yliopisto) esittelivät kehittämänsä hiilikädenjäljen laskentamenetelmän syksyllä 2018 julkaistussa oppaassaHiilikädenjälki voidaan määrittää yksittäiselle tuotteelle, ja sen laskentamenetelmä perustuu tuotteen hiilijalanjäljen määrittämistä koskevan standardin (ISO 14067) vaatimuksiin. Yrityskohtaisen hiilikädenjäljen laskentamenetelmää ollaan vasta kehittämässä parhaillaan käynnissä olevassa tutkimushankkeessa. 

Tuotteen – tai raaka-aineen, polttoaineen, prosessin tai palvelun – hiilikädenjälki lasketaan kahden hiilijalanjäljen erotuksena. Kun yrityksen tarjoamalla ratkaisulla on pienempi hiilijalanjälki kuin nykyisin yleisesti käytössä olevalla niin sanotulla baseline-ratkaisulla, muodostuu positiivinen hiilikädenjälki. Positiivinen hiilikädenjälki voi olla seurausta esimerkiksi energia- tai materiaalitehokkuuden parantamisesta tai fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvilla. 

Tuotteen hiilijalanjälki voidaan määrittää yksikäsitteisesti, mutta sen hiilikädenjälki voi olla erilainen tilanteesta riippuen. Esimerkiksi eri markkinoilla voi olla nykyisin käytössä erilaisia ratkaisuja, jotka ovat korvattavissa samalla edistyneemmällä tuotteella. Näin ollen tuotetta on verrattava kussakin tapauksessa vallitsevaan vertailukohtaan (baseline), ja hiilikädenjälki määräytyy tämän vertailun pohjalta. 

Hiilikädenjäljen kasvattaminen strategiseksi tavoitteeksi 

Jos yritys keskittyy oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella myös positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamiseen, on tällä merkittävä vaikutus yrityksen tekemiseen ja kehitysmahdollisuuksiin. Kun mahdollisia ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseen etsitään usein yrityksen ulkopuolelta hankittavista tuotteista ja palveluista, linkittyy hiilikädenjäljen kasvattaminen puolestaan vahvasti yrityksen omiiprosesseihin, innovaatiotoimintaan ja tuotekehitykseen. Omia päästövähennystoimia arvioidaan usein kustannustehokkuuden näkökulmasta, kun taas asiakkaille tarjottavien uusien, ilmaston kannalta parempien, ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa arvioida niiden markkinapotentiaalin ja yrityksen kilpailuetujen vahvistamisen näkökulmasta 

Kun yrityksen strategiseksi tavoitteeksi otetaan hiilikädenjäljen kasvattaminen, on se kiinteästi sidoksissa liiketoiminnan kasvuun: mitä enemmän ja laajemmalle markkinalle näitä ratkaisuja onnistutaan myymään, sitä suuremmaksi yrityksen positiivinen hiilikädenjälki kasvaa. Ja onhan positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen myös psykologisesti paljon innostavampi tavoite kuin oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen. 

Clonet pyrkii jokaisen projektinsa kautta pienentämään asiakkaidensa hiilijalanjälkeä ja nyt entistä vahvemmin myös auttamaan asiakkaitaan positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamisessa. Tarjoamme yrityksille strategia- ja innovaatiotyöpajoja, joissa haetaan suuntaa ja konkreettisia toimenpiteitä yrityksen hiilikädenjäljen kasvattamiseen. 

Clonetin kehittämä OpenCO2.net -hiilijalanjälkialusta tarjoaa työkalut niin yrityksen hiilijalanjälkilaskentaan kuin yksittäisten tuotteiden hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaankin.